Мјера 3 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ ВЕЗАНО ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБЉИХ ПРОИЗВОДА

Ова мјера намјењена је подршци у прерађивачке капацитете и има за циљ унапрјеђење субјеката у пословању храном, како би исти испунили све ЕУ стандарде у погледу безбједности хране и имали могућност несметаног стављања производа на тржиште.

Корисници ове мјере су привредна друштва уписана у Централни регистар привредних субјеката (ЦРПС), укључујући и кооперативе.

Кроз ову мјеру подржавају се инвестиције у следеће секторе прераде пољопривредних производа: прерада млијека, прерада меса, прерада воћа и поврћа, житарица, гљива, ароматичног и љековитог биља, производња вина, прерада маслина и прерада рибе и производа аквакултуре.

Подржава се изградња, реконструкција или опремање објеката за пријем, прераду, и складиштење производа, куповина намјенске опреме и механизације; уређење инфраструктуре; изградња, реконструкција или опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора; инвестиције у опремање система за штедњу енергије, заштиту животне средине, опрему и средства за поновну прераду репроматеријала и прераду, третман и одлагање отпада и нуспроизвода. Детаљније о инвестицијама које се подржавају може се пронаћи у Листи прихватљивих трошкова, која је саставни дио Уредбе о поступку коришћења средстава из инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД ИИ ПРОГРАМ).

Подржаваће се инвестиције чији прихватљиви трошкови износе од 40.000 до 1.500.000€ (није укључен ПДВ).

Износ подршке је до 50% од укупно прихватљивих трошкова по пројекту.

Додатних 10% може се додијелити за дио прихватљивих/одобрених трошкова који се односи на управљање отпадом, нуспроизводима, пречишћавање отпадних вода и искоришћавање отпада.

 

Мјера ће се спроводити кроз објављивање Јавних позива.