Мања слова Већа слова РССПРИЈАВЉИВАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ И СУМЊЕ ДА ПОСТОЈИ ПРЕВАРА У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ИПАРД ИИ ПРОГРАМА

Законом о потврђивању Оквирнога споразума између Црне Горе и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Уније Црној Гори у оквиру Инструмента за претприступну подршку (ИПА ИИ) (Службени лист Црне Горе – Међународни уговори, број 5/2015), у члану 51, став 5, прописано је да:

- Неправилност значи свака повреда одредбе важећих прописа и уговора која настаје чињењем или нечињењем привредног субјекта која наноси, или би нанијела, штету општем буџету Уније задуживањем општег буџета на име неоправдане трошковне ставке.
- Превара значи свако намјерно чињење или нечињење у вези са: употребом или презентирањем лажних, нетачних или непотпуних извјештаја или докумената, који за посљедицу имају противправно присвајање или задржавање средстава из општег буџета Уније или других буџета којима се управља директно од стране, или у име, Европске уније, непријављивање информација супротно јасно дефинисаној обавези са истим посљедицама, или ненамјенско коришћење средстава;
- Сумња на превару значи неправилност због које се покреће административни или судски поступак на националном нивоу како би се установило ненамјерно понашање, нарочито превара, у смислу претходног става.

Директорат за плаћања осигурао је посебну електронску адресу: пријава.неправилности@мпр.гов.ме преко које се могу пријавити неправилности и сумње да постоји превара у вези са спровођењем ИПАРД ИИ програма.

Неправилности и сумње да постоји превара могу се пријавити и:

- слањем пријаве поштом, на адресу Директората за плаћања, Московска 101, Подгорица – са ознаком: ПРИЈАВА НЕПРАВИЛНОСТИ – НЕ ОТВАРАТИ;
- непосредно, службенику за управљање неправилностима, у просторијама Директората за плаћања, Московска 101, Подгорица;
- телефонским путем на број: +382 20 672 007
- преко интернет странице Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ):хттпс://фнс.олаф.еуропа.еу

У пријави је пожељно навести што прецизније и детаљније информације и, уколико је могуће, доставити расположиву документацију.
Пријављивање неправилности и сумње да постоји превара може бити именом и презименом или анонимно.
Идентитет лица које пријави неправилност или сумњу на превару чува се у тајности.